Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland

Samenvatting van ‘Zuidelijke invasie: individuele identificatie van Zuidelijke glazenmakers’

Samenvatting
De Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) is in Nederland een zeldzame soort die de laatste jaren
vaker gezien wordt, waarschijnlijk onder invloed van een warmer klimaat. Doel van dit onderzoek
was om meer informatie te krijgen over aanwezigheid en verspreiding van deze libel in Nederland
door individuele exemplaren te identificeren op basis van hun vleugeladerpatroon. Daartoe zijn in
zomer 2020 via ‘citizen science’ zoveel mogelijk foto’s van de soort verzameld uit heel Nederland.
Hiermee konden 343 verschillende exemplaren geïdentificeerd worden. Het bleek moeilijk om een
goed beeld te krijgen van populatie en eventuele verplaatsing van de libellen. Het overgrote deel
van de individuen op een locatie, waaronder alle vrouwtjes, werd eenmalig geïdentificeerd. Van de
mannetjes werd landelijk – met uitzondering van de locatie Dishoek – slechts 4% op meerdere
dagen gezien, bij Dishoek 27%. Als een individu op meer dagen gezien werd was dat meestal met
hooguit enkele dagen verschil tussen de waarnemingen. Geen enkel individu werd op verschillende
locaties in Nederland gezien. Door het beperkte aantal waarnemingslocaties en -momenten kan niet
worden uitgesloten dat er sprake is van verplaatsing van individuen naar andere locaties, zoals
eerder bij de Paardenbijter werd gevonden. Duidelijk is wel dat er op een locatie soms veel meer
individuen aanwezig zijn dan op basis van gewone waarnemingen wordt aangenomen en dat er in
2020 op de meeste locaties een sterke toename was van het aantal individuen van deze soort.
Trefwoorden
Zuidelijke glazenmaker, Aeshna affinis, individuele identificatie, vleugel, vleugeladerpatroon,
vingerafdruk, migratie, klimaat, CMR.
Het hele verslag is hier te lezen.